Soutěžní podmínky závodu Škodaland Race-Junior

Soutěžní podmínky běžeckého závodu ,,ŠKODALAND RACE – JUNIOR“

1. Toto jsou soutěžní podmínky upravující právní vztah mezi organizátorem/pořadatelem běžeckého závodu ŠKODALAND RACE JUNIOR a zákonným zástupcem soutěžícího.

2. Zákonný zástupce soutěžícího plně pochopil a rozumí tomu, že běžecký závod ŠKODALAND RACE JUNIOR je fyzicky i psychicky náročný závod, který vyžaduje solidní zdatnost a výdrž. Jde o náročný vytrvalostní běh s překážkami v přírodním terénu, který se může měnit podle stávajících povětrnostních podmínek.

3. Zákonný zástupce soutěžícího plně pochopil a uvědomuje si, že účast na uvedeném závodu je dobrovolná a že se jí soutěžící účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Že soutěžící netrpí žádnou závažnou nebo nakažlivou chorobou a že neutrpěl žádný úraz, který by bránil absolvování závodu. Dále, že netrpí žádnou duševní nebo jinou poruchou, která by jej v závodě mohla omezit. Zároveň zprošťuje odpovědnosti a nevznese žádné nároky vůči organizátorovi/pořadateli v souvislosti s jakýmikoliv soudními spory, nároky nebo ztrátami a především jakýmikoliv úrazy, invaliditou, smrtí nebo ztrátami či poškození majetku nebo poškození lidského zdraví v souvislosti s účastí na závodu prostřednictvím svého svěřence (soutěžícího) a to ať už vyplývají z nedbalosti nebo úmyslného jednání. Zákonný zástupce soutěžícího je tak tímto plně seznámen se skutečností, že organizátor/pořadatel akce v daném případě vystupuje pouze jako organizátor, když z jeho strany se jedná pouze o organizační uspořádání závodu.

4. V průběhu závodu může dojít k vážnému zranění nebo jakémukoliv tělesnému postižení typu: uštknutí, pokousání, utonutí, pobodání, srážkou s vozidlem, podvrknutí, zranění způsobená horkem nebo zimou, popálením, pádem z výšky, zranění v souvislosti s činností jiných účastníků nebo diváků, onemocnění z kontaminované vody, ochrnutí, fyzické vyčerpání. Tyto výše uvedené možnosti bere zákonný zástupce soutěžícího na vědomí.

5. S přihlédnutím k tomu, že jsem byl výše seznámen se všemi riziky a mám všechny informace o závodu, jménem svým a svého svěřence (soutěžícího) vědomě a dobrovolně přijímám tato rizika známá i neznámá, která vyplývají z nedbalosti, jednání nebo opomenutí.

6. Každý soutěžící je povinen dodržovat veškeré organizační a technické zabezpečení, dbát pokynů a instrukcí organizátora, dodržovat osobní disciplínu a zásady obecné sportovní morálky a bezpečnosti za účelem předcházení rizik vedoucích k poranění či ohrožení zdraví a života jak vlastního, jako ostatních soutěžících. V případě porušení podmínek specifikovaných tímto prohlášením může být soutěžící ze závodu vyloučen bez jakékoliv náhrady. Zákonný zástupce nese plnou odpovědnost za jednání své i soutěžícího od vstupu do areálu, kde se závod pořádá, po celou dobu jeho konání až do následného opuštění areálu.

7. Svým podpisem tak zákonný zástupce soutěžícího potvrzuje, že soutěžící je fyzicky a psychicky zcela zdatný a schopný zdolat celý závod s jeho překážkami, které se budou nacházet na trase závodu.

8. Zákonný zástupce soutěžícího dále výslovně souhlasí s tím, že organizátor/pořadatel závodu je dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen ,,autorský zákon,,) oprávněn případně vytvořené obrazové či zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení § 12, § 13 rozmnožovat, § 14 rozšiřovat, § 15 pronajímat, § 16 půjčovat, § 17 vystavovat a dále dle ustanovení § 18 – § 20 sdělovat veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sítě a v tištěných reklamních nabídkách či jiných tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. Organizátor/pořadatel závodu je pak na základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a marketingové účely a realizace svého podnikatelského záměru. Zákonný zástupce se podpisem této smlouvy výslovně vzdává veškerých majetkových nároků týkajících se takto vytvořených obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či případné kompenzace vyplývajících z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném závodu. Všechny osobní údaje, obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci předmětného závodu mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi organizátora/pořadatele jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční) smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení pro propagační a jiné marketingové a obchodní účely. Zákonný zástupce tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními a uděluje organizátorovi/pořadateli závodu výhradní, přenosný, sublicencovaný, bezplatný, celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využívání audiovizuálních, zvukových, obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžícího či jeho podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Zákonný zástupce není oprávněn v souvislosti se závodem požadovat a organizátor/pořadatel není nikterak povinen účastníkovi nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či škod, které by mohly v důsledku průběhu závodu či poskytování shora citovaných obrazových, zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů
soutěžícímu vzniknout.

9. Zákonný zástupce soutěžícího tímto uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku organizátorovi/pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu, ve kterém je poskytl organizátorovi akce, a to pro evidenční, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti organizátora/pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího je udělen na dobu neurčitou. Tento souhlas může zákonný zástupce soutěžícího kdykoliv písemně odvolat. Zákonný zástupce má právo na kontrolu osobních údajů soutěžícího a na jejich opravu, pokud budou chybné. Zákonný zástupce soutěžícího má dále vůči organizátorovi/pořadateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s osobními údaji soutěžícího nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotýkat, jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je organizátor/pořadatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky zákonného zástupce soutěžícího. Pokud by organizátor/pořadatel oprávněné výzvě nevyhověl, je zákonný zástupce soutěžícího oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.

10. Zákonný zástupce soutěžícího výslovně souhlasí s tím, aby organizátor/pořadatel závodu nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s tímto závodem využili ve prospěch organizátora/ pořadatele osobní údaje soutěžícího. Zákonný zástupce soutěžícího zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno příjmení, označení jeho facebookového profilu, místo bydliště a aby byly využity veškeré obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dává tak tímto zcela bezvýjimečně souhlas takto vytvořené záznamy užít bez dalších nároků pro výhradní komerční a marketingové účely organizátora/pořadatele závodu.

11. Organizátor/pořadatel závodu je oprávněn kdykoliv během trvání závodu měnit soutěžní podmínky nebo je doplňovat či jakkoliv upravovat a specifikovat nebo závod zcela zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit zákonnému zástupci soutěžícího. Organizátor/pořadatel závodu je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování podmínek průběhu tohoto závodu, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v závodu a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky vedoucí k následné nápravě. Z účasti na závodu je oprávněn organizátor/pořadatel vyřadit soutěžícího, který nesplnil jakoukoliv podmínku účasti v závodu dle této smlouvy, a to i pokud toto nesplnění podmínek účasti vyjde najevo až dodatečně v průběhu závodu. Organizátor/pořadatel závodu si těmito podmínkami vyhrazuje právo z akce kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci závodu vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude jakkoliv napadat dobré obchodní jméno organizátora/pořadatele závodu, jeho obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký a nerušený průběh závodu. Organizátor/pořadatel závodu neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem závodu. Účastník závodu se tohoto tak účastní zcela na své vlastní nebezpečí a riziko nekonání se či zrušení závodu.

12. Organizátor/pořadatel závodu je dále oprávněn celý závod bez udání důvodu zrušit a to nejdéle 3 dny přede dnem konání závodu, když o této skutečnosti bude následně informovat soutěžící prostřednictvím webové stránky a facebookového profilu ŠKODALAND RACE JUNIOR. V případě, že dojde ze strany organizátora/pořadatele ke zrušení celého závodu, nebude žádnému zákonnému zástupci ani budoucímu soutěžícímu vrácen registrační poplatek, který zaplatil na účet pořadatele.

13. Zákonný zástupce soutěžícího dále bere plně na vědomí, že fyzická účast soutěžícího na závodu je podmíněna plným odsouhlasením těchto soutěžních podmínek, které je zákonný zástupce soutěžícího povinen vlastnoručně podepsat a tyto následně v den konání závodu podepsané předložit organizátorovi/pořadateli závodu nebo jím pověřené osobě zajišťující administrativní úkony závodu.
Nárok na odměny, které může soutěžící v průběhu akce získat, má tento pouze v případě, že se fyzicky účastní závodu, tedy odstartuje. Jakákoliv jiná vymahatelnost nebo nárokování si odměn není možné ani přípustné.

Soutěžní podmínky sportovní akce Škodaland race - junior 2018